Gebruiksvoorwaarden Bouwbewijs

Ingangsdatum:                 24 juni 2022

1. Definities

AccountEen combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de gebruiker toegang heeft tot Bouwbewijs.
AccountgegevensDe gegevens die de gebruiker opgeeft bij het aanmelden bij Bouwbewijs, bestaande uit een naam, een bedrijfsnaam (niet verplicht) en een emailadres.
BouwbewijsApplicatie waarmee de gebruiker op een gestructureerde manier gegevens kan vastleggen, terugvinden en delen. Bouwbewijs is te gebruiken als mobiele applicatie op telefoons en tablets en als webapplicatie op telefoons, tablets en PC’s.
DEMO licentieGratis licentie voor nieuwe gebruikers van Bouwbewijs, bedoeld om de applicatie te evalueren.
GebruikerPersoon die Bouwbewijs gebruikt en op wiens naam het account voor Bouwbewijs is aangemaakt.
HeidekrachtHeidekracht B.V. is de ontwikkelaar en aanbieder van Bouwbewijs. Heidekracht B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80688373.
Opgeslagen gegevensGegevens die de gebruiker vastlegt met Bouwbewijs. Dat kan gaan om foto’s, tekst, getallen, datums, checklistvragen of een combinatie hiervan.
Payment providerPartij die Heidekracht voorziet van betaalmogelijkheden voor Bouwbewijs. Ten tijde van het opstellen van deze gebruiksvoorwaarden is Mollie de payment provider van Heidekracht voor Bouwbewijs.
PRO licentieBetaalde licentie voor het gebruik van Bouwbewijs.

2. Dienstverlening

2.1 Met Bouwbewijs stelt Heidekracht de gebruiker in staat om gegevens op een gestructureerde manier vast te leggen, terug te vinden en te delen.

2.2 Heidekracht heeft Bouwbewijs ontwikkeld voor de bouw. De functionaliteit is afgestemd op de bouwpraktijk.

3. Aanmelden

3.1 Om gebruik te maken van Bouwbewijs, dienen gebruikers zich aan te melden en een account aan te maken.

3.2 Vanaf het moment van aanmelden voor Bouwbewijs zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

3.3 Gebruikers dienen zich afzonderlijk aan te melden voor Bouwbewijs. Het is niet toegestaan dat meer dan één persoon gebruik maakt van hetzelfde Bouwbewijs account.

3.4 Om gebruik te kunnen maken van Bouwbewijs gelden de volgende minimale technische eisen:   Android versie 9 of hoger of iOS versie 12 of hoger voor de mobiele applicatie, actuele versie van de browser (Chrome, Firefox, Edge of Safari) voor de webapplicatie.

4. Beschikbaarheid

4.1 Heidekracht spant zich in Bouwbewijs beschikbaar te houden voor gebruikers. Heidekracht kan de volledige en permanente beschikbaarheid van Bouwbewijs echter niet garanderen.

4.2 Heidekracht heeft het recht Bouwbewijs uit te schakelen vanwege onderhoud. Dit zal bij voorkeur ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

5. Functionaliteit

5.1 Heidekracht heeft het recht op ieder moment wijzigingen aan te brengen in Bouwbewijs.

5.2 Heidekracht is niet verplicht bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van Bouwbewijs specifiek voor een gebruiker te handhaven, te wijzigen en/of toe te voegen.

5.3 Gebruikers kunnen verzoeken om aanpassing of uitbreiding van functionaliteiten per email indienen bij Heidekracht (bouwbewijs@heidekracht.nl). Heidekracht bepaalt of en op welke manier de verzoeken worden ingewilligd.

6. Catalogus

6.1 In de catalogus van Bouwbewijs staan bewijstypes die de gebruiker als sjabloon kan gebruiken.

6.2 De bewijstypes in de catalogus zijn door Heidekracht ontwikkeld om gebruikers op weg te helpen in veel voorkomende situaties, waaronder vastlegging van gegevens in het kader van de BENG-wetgeving en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

6.3 Heidekracht garandeert niet dat het gebruik van de bewijstypes uit de catalogus in alle gevallen door derden geaccepteerd wordt. De gebruiker dient zelf te beoordelen of een bewijstype uit de catalogus geschikt is en op welke manier het eventueel aangepast moet worden aan de specifieke situatie van de gebruiker.

6.4 De gebruiker mag bewijstypes uit de catalogus alleen gebruiken binnen Bouwbewijs. Het is voor gebruikers niet toegestaan informatie over bewijstypes uit de catalogus te delen met derden.

6.5 Gebruikers kunnen verzoeken om aanpassing van bewijstypes uit de catalogus of het toevoegen van nieuwe bewijstypes aan de catalogus per email indienen bij Heidekracht (bouwbewijs@heidekracht.nl). Heidekracht bepaalt of en op welke manier de verzoeken worden ingewilligd.

7. Problemen

7.1 Wanneer de gebruiker een probleem constateert waardoor de functionaliteit van Bouwbewijs niet of onvolledig beschikbaar is, meldt de gebruiker dit zo snel mogelijk per email bij Heidekracht (bouwbewijs@heidekracht.nl).

7.2 Na een melding van een probleem zal Heidekracht zich inspannen om binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen zodat de functionaliteit weer volledig beschikbaar is voor de gebruiker.

7.3 Heidekracht zal de melder van een probleem informeren over de oplossing.

8. Inhoud van opgeslagen gegevens

8.1 Bouwbewijs is ontwikkeld voor het vastleggen van gegevens gerelateerd aan de bouw. Het staat de gebruiker vrij Bouwbewijs ook te gebruiken voor het vastleggen van niet bouwgerelateerde gegevens.

8.2 Bouwbewijs is niet bedoeld voor het vastleggen van persoonsgegevens. Als de gebruiker toch persoonsgegevens vastlegt met Bouwbewijs dan is de gebruiker er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan óf en hoe dit kan in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8.3 De gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor alle opgeslagen gegevens.

8.4 Het is niet toegestaan om met Bouwbewijs gegevens vast te leggen waar de gebruiker geen recht op heeft, die op onrechtmatige wijze verkregen zijn of die strafbaar zijn.

8.5 Heidekracht heeft het recht om te controleren of de opgeslagen gegevens van de gebruiker in overeenstemming zijn met deze gebruiksvoorwaarden.

9. Hoeveelheid opgeslagen gegevens

9.1 De hoeveelheid gegevens die gebruikers kunnen opslaan is standaard niet gelimiteerd.

9.2 Gebruikers dienen op een redelijke manier gebruik te maken van Bouwbewijs en te voorkomen dat de hoeveelheid opgeslagen gegevens onredelijk groot wordt.

9.3 Indien een gebruiker meer dan de dubbele hoeveelheid gegevens opgeslagen heeft als het gemiddelde van alle gebruikers, heeft Heidekracht het recht een limiet voor de hoeveelheid opgeslagen gegevens in te stellen voor deze gebruiker.

10. Gebruik van opgeslagen gegevens

10.1 De gebruiker kan met Bouwbewijs de opgeslagen gegevens tonen, structureren en bewerken.

10.2 Met de rapportage functionaliteit kan de gebruiker opgeslagen gegevens delen met derden.

10.3 Heidekracht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de opgeslagen gegevens. Heidekracht verstrekt geen opgeslagen gegevens van gebruikers aan derden.

10.4 Heidekracht gebruikt de opgeslagen gegevens van de gebruiker ten behoeve van de functionaliteit van Bouwbewijs, waaronder het tonen in de applicatie en het genereren van rapportages.

10.5 Heidekracht heeft het recht om analyses uit te voeren op de samengevoegde opgeslagen gegevens van alle gebruikers met als doel om de functionaliteit van bouwbewijs te monitoren en te verbeteren.

11. Beveiliging

11.1 Heidekracht spant zich maximaal in om de opgeslagen gegevens op passende wijze te beveiligen om te voorkomen dat derden onrechtmatige toegang krijgen (hacking) en te voorkomen dat opgeslagen gegevens verloren gaan.

11.2 Heidekracht maakt dagelijks en maandelijks backups van de opgeslagen gegevens.

11.3 De gebruiker dient het wachtwoord voor Bouwbewijs goed te beschermen. De gebruiker mag de aanmeldgegevens niet delen met anderen.

11.4 Heidekracht informeert gebruikers als er een update van Bouwbewijs beschikbaar is. De gebruiker installeert updates van Bouwbewijs zo snel mogelijk nadat deze beschikbaar zijn gekomen. Heidekracht is niet verantwoordelijk voor de beveiliging indien de gebruiker updates niet geïnstalleerd heeft.

12. DEMO licentie

12.1 Nieuwe gebruikers krijgen een gratis DEMO licentie die één maand geldig is.

12.2 Het is niet toegestaan dat dezelfde gebruiker meer dan één keer een DEMO licentie gebruikt.

12.3 Als de DEMO licentie verloopt kan de gebruiker overstappen op een PRO licentie.

12.4 Als de DEMO licentie is verlopen en de gebruiker is niet overgestapt op een PRO licentie, dan vervalt de functionaliteit voor de gebruiker. De gebruiker heeft dan niet langer toegang tot de functionaliteit van Bouwbewijs en de opgeslagen gegevens.

12.5 Tot één jaar na het verlopen van de DEMO licentie kan de gebruiker alsnog overstappen op een PRO licentie. De volledige functionaliteit van Bouwbewijs en alle opgeslagen gegevens komen dan voor de gebruiker weer beschikbaar.

13. PRO licentie

13.1 Na het aflopen van de DEMO licentie kunnen gebruikers Bouwbewijs blijven gebruiken door het aanschaffen van een PRO licentie.

13.2 Gebruikers kunnen kiezen voor een PRO licentie per maand of per jaar.

13.3 De actuele tarieven staan vermeld op de website https://bouwbewijs.nl/tarieven/.

13.4 De tarieven op de website zijn exclusief BTW.

13.5 Heidekracht heeft het recht de tarieven eenzijdig aan te passen. Indien dit een verhoging van het tarief betreft, zal Heidekracht dit ten minste één maand voordat dit nieuwe tarief van kracht wordt via email aan de gebruikers meedelen. Als de gebruiker het niet eens is met deze verhoging kan de gebruiker de licentie opzeggen binnen de geldende opzegtermijn. Zonder opzegging van de licentie, zal de tariefsverhoging van kracht worden per de datum zoals door Heidekracht vastgesteld.

13.6 Als de gebruiker heeft opgezegd en de PRO licentie is verlopen, dan vervalt de functionaliteit voor de gebruiker. De gebruiker heeft dan niet langer toegang tot de functionaliteit van Bouwbewijs en de opgeslagen gegevens. Tot één jaar na het verlopen van de PRO licentie kan de gebruiker alsnog een nieuwe PRO licentie aanschaffen. De volledige functionaliteit van Bouwbewijs en alle opgeslagen gegevens komen dan voor de gebruiker weer beschikbaar.

13.7 Voor particuliere gebruikers geldt het herroepingsrecht voor consumenten. Particulieren kunnen binnen 14 dagen na het aanschaffen van een PRO licentie deze zonder opgave van redenen annuleren. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken kunnen particulieren een email sturen naar bouwbewijs@heidekracht.nl. Heidekracht stort het betaalde bedrag terug binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping.

14. Betaling

14.1 Voor de betaling van licentiekosten maakt Heidekracht gebruik van de dienstverlening van een payment provider.

14.2 Betaling vindt plaats vooraf of op het moment van het ingaan van de licentie.

14.3 Als de gebruiker kiest voor een PRO licentie per maand, dan dient betaling plaats te vinden via automatische SEPA-incasso.

14.4 Als de gebruiker kiest voor een PRO licentie per jaar, dan kan de gebruiker kiezen voor betaling via iDEAL of via automatische SEPA-incasso.

14.5 Als de gebruiker kiest voor automatische SEPA-incasso dan dient de eerste betaling met iDEAL te worden gedaan. Hiermee geeft de gebruiker toestemming voor het automatisch incasseren van volgende betalingen.

14.6 Gebruikers die hebben gekozen voor automatische SEPA-incasso ontvangen minimaal 7 dagen voor uitvoering van elke incasso een email met een aankondiging.

14.7 Bij een PRO licentie die is betaald met iDEAL krijgt de gebruiker 14 dagen voor het aflopen van de licentie een email met een link voor de betaling voor het volgende jaar.

14.8 Gebruikers ontvangen per email een factuur na elke betaling.

15. Verlenging en opzegging

15.1 PRO licenties worden zonder opzegging automatisch verlengd.

15.2 De gebruiker kan via het licentiescherm opzeggen tot 7 dagen voor het einde van de lopende periode (maand of jaar).

15.3 Heidekracht kan de gebruiker toegang tot Bouwbewijs en de opgeslagen gegevens per direct ontzeggen als de gebruiker zich niet houdt aan de gebruikersvoorwaarden.

16. Account verwijderen

16.1 De gebruiker kan op elk moment met de optie ‘Account verwijderen’ op het accountscherm, het account, inclusief alle opgeslagen gegevens, permanent verwijderen.

16.2 Als de gebruiker de optie ‘Account verwijderen’ kiest dan verwijdert Heidekracht zowel de accountgegevens als alle opgeslagen gegevens van de gebruiker. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

16.3 Tot uiterlijk twee maanden na verwijderen van het account kunnen accountgegevens en opgeslagen gegevens nog aanwezig blijven in backup-bestanden.

16.4 Als de gebruiker één of meer betalingen heeft gedaan, dan blijven de facturatiegegevens behouden ten behoeve van het boekhouding van Heidekracht en om te voldoen aan de bewaartermijn voor facturen van de Belastingdienst.

17. Bewaartermijnen

17.1 Als de DEMO licentie is verlopen en de gebruiker is niet overgestapt op een PRO licentie, dan heeft Heidekracht het recht om na één jaar de opgeslagen gegevens van de gebruiker permanent te verwijderen.

17.2 Als de PRO licentie is verlopen dan heeft Heidekracht het recht om na één jaar de opgeslagen gegevens van de gebruiker permanent te verwijderen.

17.3 Heidekracht heeft het recht om opgeslagen gegevens na vijf jaar te verwijderen, ook als de gebruiker nog een geldige licentie heeft. In dit geval zal Heidekracht de gebruiker hier van te voren over informeren.

18. Privacy

18.1 Met de accountgegevens legt Heidekracht persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de functionaliteit van Bouwbewijs.

18.2 Heidekracht maakt gebruik van een payment provider voor de verwerking van betalingen en in dit kader worden persoonsgegevens van de gebruiker gedeeld met de payment provider.

18.3 Heidekracht heeft een aparte privacy verklaring opgesteld waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens in relatie tot Bouwbewijs, zie https://bouwbewijs.nl/privacy/.

19. Intellectueel eigendom

19.1 Het intellectueel eigendom van de functionaliteit van Bouwbewijs en de inhoud van de catalogus, berusten uitsluitend bij Heidekracht.

19.2 De gebruiker heeft gebruiksrecht van de functionaliteit van Bouwbewijs en de inhoud van de catalogus zolang deze over een DEMO of PRO licentie beschikt.

19.3 Als de gebruiker met Bouwbewijs gegevens vastlegt waar eigen intellectueel eigendom op rust, dan blijft dat intellectueel eigendom bij de gebruiker.

19.4 De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat met het gebruik van Bouwbewijs geen intellectueel eigendom van derden wordt geschonden.

20. Aansprakelijkheid

20.1 Aansprakelijkheidstelling van Heidekracht dient schriftelijk te gebeuren nadat Heidekracht een redelijke periode heeft gekregen een passende oplossing te bieden.

20.2 Als Heidekracht aansprakelijk is dan geldt dat alleen voor schade die direct het gevolg is van het niet of onvolledig functioneren van Bouwbewijs of het niet of onvolledig beschikbaar zijn van opgeslagen gegevens. Heidekracht is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

20.3 Als Heidekracht aansprakelijk is jegens een gebruiker dan is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat de gebruiker in het laatste jaar aan licentiekosten heeft betaald, exclusief BTW.

20.4 Heidekracht is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van niet of onvolledig functioneren van Bouwbewijs of het niet of onvolledig beschikbaar zijn van opgeslagen gegevens, in het geval van overmacht. Onder overmacht worden omstandigheden of gebeurtenissen verstaan die buiten de controle en wil van Heidekracht liggen.

21. Wijziging gebruiksvoorwaarden

21.1 Heidekracht heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Heidekracht zal ten minste één maand voordat de gebruiksvoorwaarden van kracht worden deze via email aan de gebruikers meedelen. Als de gebruiker het niet eens is met deze wijziging kan de gebruiker de licentie opzeggen binnen de geldende opzegtermijn.

21.2 De actuele gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website: https://bouwbewijs.nl/gebruiksvoorwaarden/.