Gebruiksvoorwaarden Bouwbewijs

Ingangsdatum:                 26 januari 2024

1. Definities

AccountEen combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de gebruiker toegang heeft tot Bouwbewijs.
AccountgegevensDe gegevens die de gebruiker opgeeft bij het aanmelden bij Bouwbewijs, bestaande uit een naam, een bedrijfsnaam (niet verplicht) en een emailadres.
Bedrijf
Bedrijf, bedrijfsonderdeel of team binnen één BEDRIJF licentie.
BEDRIJF licentie
Betaalde licentie voor het gebruik van Bouwbewijs voor bedrijven voor één bedrijf.
BeheerderGebruiker van Bouwbewijs voor bedrijven die beheerrechten heeft binnen de BEDRIJF licentie en daarmee toegang heeft tot de bedrijfsbeheer functionaliteiten, waaronder het toevoegen en verwijderen van gebruikers binnen de BEDRIJF licentie, het bekijken en beheren van alle vastgelegde informatie en gezamenlijk rapporteren.
BouwbewijsApplicatie waarmee de gebruiker op een gestructureerde manier gegevens kan vastleggen, terugvinden en delen. Bouwbewijs is te gebruiken als mobiele applicatie op telefoons en tablets en als webapplicatie op telefoons, tablets en PC’s.
Bouwbewijs proStandaard versie van Bouwbewijs voor één gebruiker.
Bouwbewijs maatwerkSpeciale versie van Bouwbewijs met maatwerk functionaliteit voor een specifieke toepassing of doelgroep.
Bouwbewijs voor bedrijvenVersie van Bouwbewijs waarmee meerdere gebruikers van één bedrijf tijdens het bouwen informatie kunnen vastleggen. Alle vastgelegde informatie kan centraal door één of meer beheerders bekeken, beheerd en gezamenlijk gerapporteerd worden.
GebruikerPersoon die Bouwbewijs gebruikt en op wiens naam het account voor Bouwbewijs is aangemaakt. Dit kan een gebruiker zijn van Bouwbewijs pro, van Bouwbewijs voor bedrijven of een Bouwbewijs maatwerk versie.
HeidekrachtHeidekracht B.V. is de ontwikkelaar en aanbieder van Bouwbewijs. Heidekracht B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80688373.
MAATWERK licentieBetaalde licentie voor een Bouwbewijs maatwerk versie.
Opgeslagen gegevensGegevens die de gebruiker vastlegt met Bouwbewijs. Dat kan gaan om foto’s, tekst, getallen, datums, checklistvragen of een combinatie hiervan.
Payment providerPartij die Heidekracht voorziet van betaalmogelijkheden voor Bouwbewijs. Ten tijde van het opstellen van deze gebruiksvoorwaarden is Mollie de payment provider van Heidekracht voor Bouwbewijs.
ProefperiodeGratis licentie voor een nieuwe gebruiker van Bouwbewijs, bedoeld om de applicatie te evalueren.
PRO licentieBetaalde licentie voor het gebruik van Bouwbewijs pro voor één gebruiker.

2. Dienstverlening

2.1 Met Bouwbewijs stelt Heidekracht de gebruiker in staat om gegevens op een gestructureerde manier vast te leggen, terug te vinden en te delen.

2.2 Heidekracht heeft Bouwbewijs ontwikkeld voor de bouw. De functionaliteit is afgestemd op de bouwpraktijk.

3. Aanmelden

3.1 Om gebruik te maken van Bouwbewijs, dienen gebruikers zich aan te melden en een account aan te maken.

3.2 Vanaf het moment van aanmelden voor Bouwbewijs zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

3.3 Gebruikers dienen zich afzonderlijk aan te melden voor Bouwbewijs. Het is niet toegestaan dat meer dan één persoon gebruik maakt van hetzelfde Bouwbewijs account.

3.4 Om gebruik te kunnen maken van Bouwbewijs gelden de volgende minimale technische eisen: Android versie 10 of hoger of iOS versie 13 of hoger voor de mobiele applicatie, actuele versie van de browser (Chrome, Firefox, Edge of Safari) voor de webapplicatie. Mogelijk is Bouwbewijs ook bruikbaar met oudere versies, maar dan geeft Heidekracht geen garantie voor de volledige functionaliteit.

4. Beschikbaarheid

4.1 Heidekracht spant zich in Bouwbewijs beschikbaar te houden voor gebruikers. Heidekracht kan de volledige en permanente beschikbaarheid van Bouwbewijs echter niet garanderen.

4.2 Heidekracht heeft het recht Bouwbewijs uit te schakelen vanwege onderhoud. Dit zal bij voorkeur ’s avonds of in het weekend plaatsvinden.

5. Functionaliteit

5.1 Heidekracht heeft het recht op ieder moment wijzigingen aan te brengen in Bouwbewijs.

5.2 Heidekracht is niet verplicht bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van Bouwbewijs specifiek voor een gebruiker te handhaven, te wijzigen en/of toe te voegen.

5.3 Gebruikers kunnen verzoeken om aanpassing of uitbreiding van functionaliteiten per email indienen bij Heidekracht (bouwbewijs@heidekracht.nl). Heidekracht bepaalt of en op welke manier de verzoeken worden ingewilligd.

6. Catalogus

6.1 In de catalogus van Bouwbewijs staan bewijstypes die de gebruiker als sjabloon kan gebruiken.

6.2 De bewijstypes in de catalogus zijn door Heidekracht ontwikkeld om gebruikers op weg te helpen in veel voorkomende situaties, waaronder vastlegging van gegevens in het kader van de BENG-wetgeving en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

6.3 Bij een MAATWERK licentie kunnen extra bewijstypes in de catalogus beschikbaar zijn die door Heidekracht zelf, of in samenwerking met andere partijen, zijn ontwikkeld voor een specifieke toepassing of doelgroep.

6.4 Heidekracht garandeert niet dat het gebruik van de bewijstypes uit de catalogus in alle gevallen door derden geaccepteerd wordt. De gebruiker dient zelf te beoordelen of een bewijstype uit de catalogus geschikt is en op welke manier het eventueel aangepast moet worden aan de specifieke situatie van de gebruiker.

6.5 De gebruiker mag bewijstypes uit de catalogus alleen gebruiken binnen Bouwbewijs. Het is voor gebruikers niet toegestaan informatie over bewijstypes uit de catalogus te delen met derden.

6.6 Gebruikers kunnen verzoeken om aanpassing van bewijstypes uit de catalogus of het toevoegen van nieuwe bewijstypes aan de catalogus per email indienen bij Heidekracht (bouwbewijs@heidekracht.nl). Heidekracht bepaalt of en op welke manier de verzoeken worden ingewilligd.

7. Problemen

7.1 Wanneer de gebruiker een probleem constateert waardoor de functionaliteit van Bouwbewijs niet of onvolledig beschikbaar is, meldt de gebruiker dit zo snel mogelijk per email bij Heidekracht (bouwbewijs@heidekracht.nl).

7.2 Na een melding van een probleem zal Heidekracht zich inspannen om binnen een redelijke termijn tot een oplossing te komen zodat de functionaliteit weer volledig beschikbaar is voor de gebruiker.

7.3 Heidekracht zal de melder van een probleem informeren over de oplossing.

8. Inhoud van opgeslagen gegevens

8.1 Bouwbewijs is ontwikkeld voor het vastleggen van gegevens gerelateerd aan de bouw. Het staat de gebruiker vrij Bouwbewijs ook te gebruiken voor het vastleggen van niet bouwgerelateerde gegevens.

8.2 Bouwbewijs is niet bedoeld voor het vastleggen van persoonsgegevens. Als de gebruiker toch persoonsgegevens vastlegt met Bouwbewijs dan is de gebruiker er zelf verantwoordelijk voor om na te gaan óf en hoe dit kan in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8.3 De gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor alle opgeslagen gegevens.

8.4 Het is niet toegestaan om met Bouwbewijs gegevens vast te leggen waar de gebruiker geen recht op heeft, die op onrechtmatige wijze verkregen zijn of die strafbaar zijn.

8.5 Heidekracht heeft het recht om te controleren of de opgeslagen gegevens van de gebruiker in overeenstemming zijn met deze gebruiksvoorwaarden.

9. Hoeveelheid opgeslagen gegevens

9.1 De hoeveelheid gegevens die gebruikers kunnen opslaan is standaard niet gelimiteerd.

9.2 Gebruikers dienen op een redelijke manier gebruik te maken van Bouwbewijs en te voorkomen dat de hoeveelheid opgeslagen gegevens onredelijk groot wordt.

9.3 Indien een gebruiker meer dan de dubbele hoeveelheid gegevens opgeslagen heeft als het gemiddelde van alle gebruikers, heeft Heidekracht het recht een limiet voor de hoeveelheid opgeslagen gegevens in te stellen voor deze gebruiker.

10. Gebruik van opgeslagen gegevens

10.1 De gebruiker kan met Bouwbewijs de opgeslagen gegevens tonen, structureren en bewerken.

10.2 Met de rapportage functionaliteit kan de gebruiker opgeslagen gegevens delen met derden.

10.3 Heidekracht gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de opgeslagen gegevens. Heidekracht verstrekt geen opgeslagen gegevens van gebruikers aan derden.

10.4 Heidekracht gebruikt de opgeslagen gegevens van de gebruiker ten behoeve van de functionaliteit van Bouwbewijs, waaronder het tonen in de applicatie en het genereren van rapportages.

10.5 Heidekracht heeft het recht om analyses uit te voeren op de samengevoegde opgeslagen gegevens van alle gebruikers met als doel om de functionaliteit van bouwbewijs te monitoren en te verbeteren.

11. Beveiliging

11.1 Heidekracht spant zich maximaal in om de opgeslagen gegevens op passende wijze te beveiligen om te voorkomen dat derden onrechtmatige toegang krijgen (hacking) en te voorkomen dat opgeslagen gegevens verloren gaan.

11.2 Heidekracht maakt dagelijks en maandelijks backups van de opgeslagen gegevens.

11.3 De gebruiker dient het wachtwoord voor Bouwbewijs goed te beschermen. De gebruiker mag de aanmeldgegevens niet delen met anderen.

11.4 Heidekracht informeert gebruikers als er een update van Bouwbewijs beschikbaar is. De gebruiker installeert updates van Bouwbewijs zo snel mogelijk nadat deze beschikbaar zijn gekomen. Heidekracht is niet verantwoordelijk voor de beveiliging indien de gebruiker updates niet geïnstalleerd heeft.

12. Proefperiode Bouwbewijs pro

12.1 Nieuwe gebruikers van Bouwbewijs pro krijgen een gratis proefperiode van 1 maand, bedoeld om de applicatie te evalueren. In de proefperiode heeft de gebruiker een DEMO licentie.

12.2 Het is niet toegestaan dat dezelfde gebruiker meer dan één keer een proefperiode gebruikt.

12.3 Als de proefperiode verloopt kan de gebruiker overstappen op een PRO licentie.

12.4 Als de proefperiode is verlopen en de gebruiker is niet overgestapt op een PRO licentie, dan vervalt de functionaliteit voor de gebruiker. De gebruiker heeft dan niet langer toegang tot de functionaliteit van Bouwbewijs en de opgeslagen gegevens.

12.5 Tot één jaar na het verlopen van de proefperiode kan de gebruiker alsnog overstappen op een PRO licentie. De volledige functionaliteit van Bouwbewijs en alle opgeslagen gegevens komen dan voor de gebruiker weer beschikbaar.

13. PRO licentie

13.1 Na het aflopen van de proefperiode kunnen gebruikers Bouwbewijs pro blijven gebruiken door het aanschaffen van een PRO licentie.

13.2 Gebruikers kunnen kiezen voor een PRO licentie per maand of per jaar.

13.3 De actuele tarieven voor een PRO licentie staan vermeld op de website https://bouwbewijs.nl/tarieven/.

13.4 De tarieven op de website zijn exclusief BTW.

13.5 Heidekracht heeft het recht de tarieven eenzijdig aan te passen. Indien dit een verhoging van het tarief betreft, zal Heidekracht dit ten minste één maand voordat dit nieuwe tarief van kracht wordt via email aan de gebruikers meedelen. Als de gebruiker het niet eens is met deze verhoging kan de gebruiker de licentie opzeggen binnen de geldende opzegtermijn. Zonder opzegging van de licentie, zal de tariefsverhoging van kracht worden per de datum zoals door Heidekracht vastgesteld.

13.6 Als de gebruiker heeft opgezegd en de PRO licentie is verlopen, dan vervalt de functionaliteit voor de gebruiker. De gebruiker heeft dan niet langer toegang tot de functionaliteit van Bouwbewijs en de opgeslagen gegevens. Tot één jaar na het verlopen van de PRO licentie kan de gebruiker alsnog een nieuwe PRO licentie aanschaffen. De volledige functionaliteit van Bouwbewijs en alle opgeslagen gegevens komen dan voor de gebruiker weer beschikbaar.

13.7 Voor particuliere gebruikers geldt het herroepingsrecht voor consumenten. Particulieren kunnen binnen 14 dagen na het aanschaffen van een PRO licentie deze zonder opgave van redenen annuleren. Om van het herroepingsrecht gebruik te maken kunnen particulieren een email sturen naar bouwbewijs@heidekracht.nl. Heidekracht stort het betaalde bedrag terug binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot herroeping.

14. Betaling PRO licentie

14.1 Voor de betaling van PRO licentiekosten maakt Heidekracht gebruik van de dienstverlening van een payment provider.

14.2 Betaling vindt plaats vooraf of op het moment van het ingaan van de PRO licentie.

14.3 Als de gebruiker kiest voor een PRO licentie per maand, dan dient betaling plaats te vinden via automatische SEPA-incasso.

14.4 Als de gebruiker kiest voor een PRO licentie per jaar, dan kan de gebruiker kiezen voor betaling via iDEAL of via automatische SEPA-incasso.

14.5 Als de gebruiker kiest voor automatische SEPA-incasso dan dient de eerste betaling met iDEAL te worden gedaan. Hiermee geeft de gebruiker toestemming voor het automatisch incasseren van volgende betalingen.

14.6 Gebruikers die hebben gekozen voor automatische SEPA-incasso ontvangen minimaal 7 dagen voor uitvoering van elke incasso een email met een aankondiging.

14.7 Bij een PRO licentie die is betaald met iDEAL krijgt de gebruiker voor het aflopen van de licentie een email met een link voor de betaling voor het volgende jaar.

14.8 Gebruikers ontvangen per email een factuur van elke betaling.

15. BEDRIJF licentie

15.1 Binnen een BEDRIJF licentie kunnen meerdere gebruikers zijn. Alle gebruikers binnen een BEDRIJF licentie kunnen Bouwbewijs voor bedrijven in gebruikermodus gebruiken om gegevens vast te leggen.

15.2 Binnen een BEDRIJF licentie kunnen aan één of meer gebruikers beheerrechten worden toegekend, zodat ze naast gebruiker ook beheerder zijn. Er moet altijd minimaal één beheerder zijn binnen een BEDRIJF licentie. Beheerders hebben naast gebruikermodus ook toegang tot bedrijfsbeheer.

15.3 Beheerders binnen een BEDRIJF licentie kunnen gebruikers toevoegen en verwijderen binnen de BEDRIJF licentie en beheerrechten toekennen of wijzigen.

15.4 Als een beheerder nieuwe gebruikers toegevoegd binnen een BEDRIJF licentie dan ontvangen zij een email om het account te activeren. Door het activeren gaat elke gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

15.5 Bestaande gebruikers van Bouwbewijs pro kunnen niet met hetzelfde emailadres aangemeld worden als gebruiker binnen een BEDRIJF licentie.

15.6 Beheerders kunnen via Gebruiksbeheer gebruikers inactief maken. Vanaf dat moment kan de inactieve gebruiker geen nieuwe gegevens meer vastleggen. Eerder vastgelegde gegevens blijft wel zichtbaar voor de beheerder(s).

15.7 De basis BEDRIJF licentiekosten gelden voor één tot en met vijf gebruikers. Het maakt geen verschil hoeveel gebruikers hiervan beheerrechten hebben.

15.8 Bij meer dan vijf gebruikers binnen een BEDRIJF licentie gelden meerkosten per extra gebruiker. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en inactieve gebruikers. Voor het bepalen van de meerkosten worden altijd eerst het aantal actieve gebruikers verrekend met de vijf gebruikers die inbegrepen zijn in de basis BEDRIJF licentiekosten, en pas daarna – als er minder dan vijf actieve gebruikers zijn – van de inactieve gebruikers.

15.9 De actuele tarieven voor de basis BEDRIJF licentiekosten en meerkosten voor extra actieve en inactieve gebruikers staan vermeld op de website https://bouwbewijs.nl/tarieven/.

15.10 De tarieven op de website zijn exclusief BTW.

15.11 Heidekracht heeft het recht de tarieven eenzijdig aan te passen. Indien dit een verhoging van het tarief betreft, zal Heidekracht dit ten minste één maand voordat dit nieuwe tarief van kracht wordt via email aan de beheerder(s) binnen de BEDRIJF licentie meedelen. Als het bedrijf het niet eens is met deze verhoging kan het bedrijf de licentie opzeggen binnen de geldende opzegtermijn. Zonder opzegging van de licentie, zal de tariefsverhoging van kracht worden per de datum zoals door Heidekracht vastgesteld.

15.12 Als het bedrijf heeft opgezegd en de BEDRIJF licentie is verlopen, dan vervalt de functionaliteit voor alle gebruikers van het bedrijf. Geen van de gebruikers binnen de BEDRIJF licentie heeft dan langer toegang tot de functionaliteit van Bouwbewijs en de opgeslagen gegevens.

16. Betaling BEDRIJF licentie

16.1 BEDRIJF licentiekosten worden per maand in rekening gebracht aan het bedrijf via factuur.

16.2 Facturen worden standaard per email verstuurd naar de beheerder(s) binnen de BEDRIJF licentie. Het bedrijf kan een afwijkend emailadres voor facturen en/of speciale factuureisen, zoals een boekingscode, doorgeven door een email te sturen naar bouwbewijs@heidekracht.nl.

16.3 Bij de start van een nieuwe BEDRIJF licentie geldt een proefperiode van 1 maand waarin geen kosten in rekening worden gebracht. Op het moment van het verlopen van de proefperiode stuurt Heidekracht een factuur voor de BEDRIJF licentiekosten voor de volgende maand.

16.4 Aan het begin van iedere maand worden de BEDRIJF licentiekosten in rekening gebracht voor de volgende maand voor de basis BEDRIJF licentiekosten en eventuele meerkosten bij meer dan vijf gebruikers, op basis van het aantal actieve en inactieve gebruikers op dat moment. Eventuele mutaties in het aantal extra gebruikers tijdens de maand worden naar rato verrekend (meer- dan wel minderkosten) in de volgende maand.

16.5 Op BEDRIJF licentiekosten facturen geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Als de BEDRIJF licentiekosten niet binnen de betalingstermijn zijn voldaan zal Heidekracht een herinnering versturen. Als de factuur niet binnen 7 dagen na de herinnering alsnog betaald is, heeft Heidekracht de mogelijkheid de toegang tot de functionaliteit van Bouwbewijs tijdelijk te blokkeren tot de verschuldigde licentiekosten voldaan zijn.

17. MAATWERK licentie

17.1 Alleen of samen met andere partijen kan Heidekracht speciale versies van Bouwbewijs ontwikkelen met maatwerk functionaliteit voor specifieke toepassingen en/of doelgroepen.

17.2 Voor gebruikers van een Bouwbewijs maatwerk versie gelden deze gebruiksvoorwaarden onverkort. Daarnaast kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. In dat geval worden gebruikers hier bij de aanmelding voor de maatwerk versie over geïnformeerd.

17.3 MAATWERK licentiekosten kunnen gefactureerd worden door Heidekracht of andere partij(en) waarmee de maatwerk versie is ontwikkeld.

18. Verlenging en opzegging

18.1 PRO, BEDRIJF en MAATWERK licenties worden zonder opzegging automatisch verlengd.

18.2 De gebruiker met een PRO licentie kan deze kan via het licentiescherm opzeggen tot 7 dagen voor het einde van de lopende periode (maand of jaar).

18.3 BEDRIJF en MAATWERK licenties kunnen worden opgezegd tot 30 dagen voor het einde van de lopende periode, door het sturen van een email naar bouwbewijs@heidekracht.nl.

18.4 Heidekracht kan de gebruiker toegang tot Bouwbewijs en de opgeslagen gegevens per direct ontzeggen als de gebruiker zich niet houdt aan de gebruikersvoorwaarden.

19. Account verwijderen

19.1 De gebruiker van Bouwbewijs pro kan op elk moment met de optie ‘Account verwijderen’ op het accountscherm, het account, inclusief alle opgeslagen gegevens, permanent verwijderen.

19.2 Als de gebruiker van Bouwbewijs pro de optie ‘Account verwijderen’ kiest dan verwijdert Heidekracht zowel de accountgegevens als alle opgeslagen gegevens van de gebruiker. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

19.3 Beheerders binnen een BEDRIJF licentie kunnen op elk moment gebruikers binnen de BEDRIJF licentie verwijderen, waardoor het account van deze gebruiker, inclusief alle opgeslagen gegevens, permanent wordt verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

19.4 Beheerders kunnen hun eigen account verwijderen zolang er nog minimaal één beheerder binnen de BEDRIJF licentie aanwezig blijft.

19.5 Indien een bedrijf alle accounts binnen een BEDRIJF licentie wil verwijderen, dan kan dat door een verzoek hiertoe te mailen naar bouwbewijs@heidekracht.nl. Heidekracht streeft er naar de verwijdering binnen vijf werkdagen uit te voeren en zal het bedrijf hierover informeren. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.

19.6 Tot uiterlijk twee maanden na verwijderen van het account kunnen accountgegevens en opgeslagen gegevens nog aanwezig blijven in backup-bestanden.

19.7 Als de gebruiker één of meer betalingen heeft gedaan, dan blijven de facturatiegegevens behouden ten behoeve van het boekhouding van Heidekracht en om te voldoen aan de bewaartermijn voor facturen van de Belastingdienst.

20. Bewaartermijnen

20.1 Als de proefperiode voor Bouwbewijs is verlopen en de gebruiker is niet overgestapt op een PRO, BEDRIJF of MAATWERK licentie, dan heeft Heidekracht het recht om na één jaar de opgeslagen gegevens van de gebruiker permanent te verwijderen.

20.2 Als de PRO, BEDRIJF of MAATWERK licentie is verlopen dan heeft Heidekracht het recht om na één jaar de opgeslagen gegevens van de gebruiker permanent te verwijderen.

20.3 Heidekracht heeft het recht om opgeslagen gegevens na vijf jaar te verwijderen, ook als de gebruiker nog een geldige licentie heeft. In dit geval zal Heidekracht de gebruiker hier van te voren over informeren.

21. Privacy

21.1 Met de accountgegevens legt Heidekracht persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de functionaliteit van Bouwbewijs.

21.2 Heidekracht maakt gebruik van een payment provider voor de verwerking van betalingen en in dit kader worden persoonsgegevens van de gebruiker gedeeld met de payment provider.

21.3 Heidekracht heeft een aparte privacy verklaring opgesteld waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens in relatie tot Bouwbewijs, zie https://bouwbewijs.nl/privacy/.

22. Intellectueel eigendom

22.1 Het intellectueel eigendom van de functionaliteit van Bouwbewijs en de inhoud van de catalogus, berusten uitsluitend bij Heidekracht.

22.2 Bij een MAATWERK licentie kan het intellectueel eigendom van de aanvullende maatwerk functionaliteit en/of maatwerk bewijstypes in de catalogus gedeeld zijn met andere partij(en) waarmee de maatwerk versie is ontwikkeld.

22.3 De gebruiker heeft gebruiksrecht van de functionaliteit van Bouwbewijs en de inhoud van de catalogus in de proefperiode en zolang deze over een PRO, BEDRIJF of MAATWERK licentie beschikt.

22.4 Als de gebruiker met Bouwbewijs gegevens vastlegt waar eigen intellectueel eigendom op rust, dan blijft dat intellectueel eigendom bij de gebruiker.

22.5 De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat met het gebruik van Bouwbewijs geen intellectueel eigendom van derden wordt geschonden.

23. Aansprakelijkheid

23.1 Aansprakelijkheidstelling van Heidekracht dient schriftelijk te gebeuren nadat Heidekracht een redelijke periode heeft gekregen een passende oplossing te bieden.

23.2 Als Heidekracht aansprakelijk is dan geldt dat alleen voor schade die direct het gevolg is van het niet of onvolledig functioneren van Bouwbewijs of het niet of onvolledig beschikbaar zijn van opgeslagen gegevens. Heidekracht is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

23.3 Als Heidekracht aansprakelijk is jegens een gebruiker dan is de aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat de gebruiker in het laatste jaar aan licentiekosten heeft betaald, exclusief BTW.

23.4 Heidekracht is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die het gevolg is van niet of onvolledig functioneren van Bouwbewijs of het niet of onvolledig beschikbaar zijn van opgeslagen gegevens, in het geval van overmacht. Onder overmacht worden omstandigheden of gebeurtenissen verstaan die buiten de controle en wil van Heidekracht liggen.

24. Wijziging gebruiksvoorwaarden

21.1 Heidekracht heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Heidekracht zal dit via email aan de gebruikers meedelen. Als de gebruiker het niet eens is met deze wijziging kan de gebruiker de licentie opzeggen binnen de geldende opzegtermijn.

21.2 De actuele gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de website: https://bouwbewijs.nl/gebruiksvoorwaarden/.